استخدام طراح صنعتی (باسابقه)،مونتاژ کار صنعتی در شرکتی معتبر ...