محمدعلی سجادی به عملکرد شورای پروانه نمایش در صدور پروانه فیلمش واکنش نشان داد. ...