در ماجرای اسکان حضرت هاجر و اسماعیل در مجاورت کعبه، حضرت ابراهیم (علیه السلام) می فرماید: «خداوندا من فرزندم را در یک سرزمین فاقد آب و آبادى و زراعت ا ...