سلامت نیوز:به گفته محققان، خواب کمتر از 7 ساعت یا بیش از 9 ساعت می تواند بر عملکرد شناختی فرد نظیر حافظه بصری و زمان واکنش به شیوه منفی تاثیر گذارد. ب ...