سخنگوی وزارت خارجه ژاپن گفت: این اولین بار نیست که در منطقه تنش وجود دارد. ما چالش های زیادی مثل مساله افغانستان و ... را داشته ایم. نمی گویم برای این ...