کرج هشتگرد - قطعه67پشت بحر 241متر سهم مالک قیمت: ...