رئیس فدراسیون ناشنوایان گفت: در حالی که قهرمانان المپیک یا پارالمپیک 300 سکه پاداش می‌گیرند، قهرمانان ما تنها 70 سکه می‌گیرند که علت این تفاوت را نمی‌ ...