توصیه مهندس فایقی به مجمع فدراسیون وزنه برداری ...