سپاهان از سوی باشگاه پاترو برای برگزاری اردو در بلژیک دعوت شد. ...