اقدام عجیب مربی برکنار شده برای هوایی کردن بازیکنان تیم سابق! ...