یک تحلیلگر مسائل بین الملل درمورد سفر نخست وزیر ژاپن به تهران می گوید: با توجه به این که در موقعیت حساسی هستیم، ما هم ضمن این که انتقاداتی از رفتار تر ...