وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت:در بخش واگن مسافری 75 درصد، واگن باری 85 درصد و واگن 33 درصد ساخت داخل شده و به سرعت در حال پیشرفت است. ...