وزیر فرهنگ درباره دخالت‌های اخیر قوه‌قضائیه در تئاتر توضیحاتی را ارائه داد. ...