تولید عراق از سال 2010 بیش از دو برابر افزایش یافته و اخیراً به بیش از 4.7 میلیون بشکه در روز رسیده است، اما پروژه‌های آتی عراق در سال‌های اخیر پس از ...