تهران - ایرنا - «جرد کوشنر» داماد رییس جمهوری آمریکا روز گذشته در حاشیه نشست ورشو اعلام کرد که پس از انتخابات ماه آوریل (فروردین) در فلسطین اشغالی، آم ...