اصفهان- ایرنا - استاندار اصفهان پس از دیدار با خانواده سرداران شهید حسین خرازی و منصور موحدی گفت: متانت، بزرگی و سعه صدر خانواده شهدا قابل ستایش است و ...