مدیر روابط استراتژیک بین الملل شهرداری غازیتنپ از کشور ترکیه خواستار اجرای طرح مدرسه آماده در شهر غازیتنپ شد. ...