پدال نیوز: خودروسازان باید در کنار هم به خصوص در بخش هایی که ضعف فن آوری وجود دارد با تقسیم امکانات و سرمایه گذاری مشترک حرکتی هماهنگ و همسو را آغاز کنند. ...