تا کنون هیچ مقامی نه در دولت عربستان و نه در میان رهبران طالبان این خبر را تایید نکرده است. ...