کمیسیون انتخابات افغانستان به طرح تعدیل قوانین انتخاباتی واکنش تندی نشان داده و این طرح را تلاشی برای مهندسی انتخابات ریاست جمهوری آینده این کشور عنوا ...