سیدرضا صالحی امیری، رئیس کمیته ملی المپیک می گوید: ورزش کشور در طول چهل سال گذشته به دلیل اختلاف کمیته ملی المپیک و وزارت ورزش ‏لطمات سنگینی را متحمل شده است و در شرایط کنونی، عقل و منطق و مصلحت ایجاب ...