سازمان غذا و داروی آمریکا اولین فناوری برداشت تومور مغزی ابداعی دانشمندان دانشگاه دوک را که تومور را در نهایت امنیت از داخل مغز خارج می‌کند تایید کرد. ...