محمدعلی اسفنانی رئیس سازمان تعزیرات حکومتی استان تهران درخصوص پرونده‌های تشکیل شده درخصوص توزیع گوشت گرم گفت: در بحث احتکار و گران‌فروشی گوشت پرونده‌ه ...