در حال حاضر وزیر صنعت و دستگاه‌های نظارتی واکنشی به بازار افسار گسیخته قیمت ها در بازار خودرو ندارند و همین سکوت باعث شده تا طی روزهای اخیر خودرو حدود 20 میلیون تومان گران شود. ...