هنرمندی به نام گیلبرت لگراند (Gilbert Legrand ) از هر چیز بی اهمیتی که دور و برش می بیند و به نظر… ...