رئیس پیشین سازمان مالیاتی به عنوان معاون توسعه مدیریت و منابع و سرپرست معاونت برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت منصوب شد. ...