طبق مصوبه کمیسیون تلفیق بودجه 385 شرکت و موسسه و بانک در بودجه وجود دارد که از این تعداد بالغ بر 176 شرکت سودده،‌ 144 شرکت سربه سر و 65 شرکت در منابع و مصارف زیان‌ده هستند. ...