انتشار تصویری از یک سری مرغ در حالتی غیرعادی کاربران را متعجب کرد. ...