چه کسانی در داخل هم جهت با منافع غرب به خصوص آمریکا و ترامپ، به دنبال نرمال سازی رفتار سیاسی و افکار عمومی در رفتار منطقه‌ای ایران هستند؟ ...