وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد: فساد اقتصادی و سیاسی توده‌ای چرکین و زلزله‌ای ویرانگر و ضربه‌زننده به مشروعیت حکومت‌هاست. ...