پژوهشی که به تازگی صورت گرفته نشان می‌دهد اروپا نیازمند افزایش هزینه‌های دفاعی خود تا بیش از 100 میلیارد دلار برای برآوردن تعهد خود در قبال ناتو خواهد بود. ...