رییس انجمن صنفی مرغ گوشتی ایران گفت: با توجه به اینکه در حال حاضر قیمت تمام شده هر کیلوگرم مرغ برای مرغداران درب مرغداری 9500 تومان است، قیمت منطقی آن برای مصرف کننده نباید کمتر از 13000 تا 13500 توما ...