آیت الله عیسی قاسم: ملت بحرین راه رسیدن به پیروزی در تمامی عرصه‌ها را می‌پیماید ...