تکریم جامعه پزشکی منافاتی با پرداخت مالیات توسط آن‌ها ندارد ...