سطح دید در ورزشگاه نقش جهان به علت گردودغبار کاهش یافته است. ...