سرمربیان نفت مسجد سلیمان و ذوب آهن نفرات اصلی خود برای دیدار امشب را معرفی کردند. ...