پرسپولیسی ها یک شب و روز آرام را در استراحت گاه ساحلی پازارگاد سپری کردند و ساعتی پیش راهی جم شدند. ...