مراقب باشیدخرید و فروش وکالتی، شما را گرفتار دردسرهای پیچیده نکند ... ...