بیش از 1800 صندلی به ظرفیت سینمایی کشور اضافه شد ...