درخواست گردشگر ایرانی از اردوغان برای جلوگیری از جنگ میان ایران و آمریکا ...