عراق ادعای خروج کارکنان «اکسون» از این کشور را تکذیب کرد ...