امر به معروف به مقابله با منکرات محدود شده است ...