پیام دل پیرو و بوفون برای دنیله ده روسی: سفر خوبی بود برادر؛ هر زمان تو بودی، سفر خوبی بود ...