شرکتی معتبر در زمینه نیروگاه مقیاس کوچک واقع در شهرک صنعتی عباس آباد جهت تکمیل کادر شیفت کار خود در استان تهران از افراد متخصص واجد شرایط زیر دعوت به ...