هواشناسی خراسان رضوی نسبت به وقوع آبگرفتگی در این استان هشدار داد ...