پس از اینکه قانونگذاران آمریکا طرحی برای تشدید تحریم روسیه ارائه دادند، سهام و اوراق قرضه دولتی روسیه سقوط کرد و هزینه های بیمه بدهی این کشور افزایش ی ...