«متری شیش و نیم» با گذشتن 60 روز از اکران به مجموع 2 میلیون مخاطب رسید. ...