وکیل یکی از متهمان پرونده شرکت دومان توکان به تشریح جزییات احکام صادر شده برای متهمان این پرونده پرداخت. ...