تیتر اغلب روزنامه‌های روز پنج شنبه کشور به بیانیه گام دوم انقلاب اختصاص داشت اما برخی روزنامه‌ها که عمدتاً گرایش اصلاح‌طلبی داشتند نیز بخشی از این بیا ...