مشاور عالی ستاد توسعه علوم شناختی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری از تدوین برنامه ملی با عنوان سند ملی دمانس خبر داد و گفت: بر اساس این سند اقداماتی ...